„Srednje doba je kada širina uma i uskost struka zamene mesta“

Srednje? Osrednje? Ma, ne…

Nevolja je što se moje srednje doba, „poklopilo“ sa opštom krizom. Čekaj, čekaj… Svetska Ekonomska KrizA i moje srednje godine, kada se na bizaran (i po malo perverzan) način, spoje, ne daju krizu srednjih godina. Daju dodatno sranje u životima moje generacije (i mom) koja skoro od kada zna za sebe sluša, trpi i živi razna… ne treba joj (nam) još i ovo. Ali ko te pita?

Uskost struka…hm… kod mene nikada nije moglo da se kaže da imam baš tu uskost. Iako je na osnovu nekadašnjih mera i proporcija teško bilo prognozirati kakve će razmere TO da dosegne.

Širina uma… ne vidim da se sužava. Naročito ne vidim vezu sa gornjim. Možda je u tome caka? Kako mogu da znam da mi se um ne sužava, ako se sužava, pa samim tim sužava i percepciju?

Znam! Trebalo bi da nađem neku vršnjakinju, koja nije moja žena, pa da se uzajamno tešimo. Ako se zaljubim(o) – doći će i do tog sužavanja uma. Problem je u uskosti struka, ili odsustvu uskosti, ili previše uskosti uma, koja obično ide uz uskost struka i sve tako…